Buzağı refahı ve konforu

Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleridir. Bu işletmelerde buzağıların büyütülmesi yaş farkı gözetilmeksizin genellikle ahır içinde ergin hayvanlarla birlikte yapılmakta ve buzağılarda hastalığa yakalanma ve ölüm oranı yüksek olmakta, böylece buzağı refahı düzeyi azalmaktadır.

Buzağı refahı ve konforu

Son yıllarda bazı süt sığırcılığı işletmelerinde buzağı refahı ve konforu için buzağıların dışarıda bireysel kulübelerde barındırıldıkları ve daha sonra diğer buzağılarla; bir araya getirilerek sundurmalı yarı açık barınaklarda tutuldukları görülmektedir.

Buzağı Kulübesi

Yapılan çalışmalarda buzağıların bireysel kulübelerde, kafeslerde barındırma süresinin 8 hafta olduğu, her bir buzağıya en az1.2 m2 kapalı ve 1m2 açık olmak üzere 2.2 m2 alanın sağlandığı görülmektedir. Buzağı kulübeleri ahşap, plastik veya fiberglastan (cam yünü) yapılmakta, kulübeler drenajı iyi olan yerlere yerleştirilmekte, sap altlık kullanılmakta ve buzağıların beslenmesine daha fazla özen gösterilmektedir.

Sağlanan bu koşulların (Yönerge) (91/629/EEC) genel olarak; buzağı refahı için uygun olduğu söylenebilir.

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25841 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Buzağı barınağı ve bakım koşulları

BİRİNCİ KISIM  Yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve bakım şartları

Madde 18 — Organik hayvansal üretimde yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve bakım şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması, kuyruk kesme , diş kesme, gaga kesme ve boynuz köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte sistematik olarak uygulanamaz. Yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Bu uygulamaların bir kısmına genç hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan sağlığı, rahatlığı ve hijyen için yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilebilir. Bu tür uygulamalar ve ürün kalitesini artırmaya yönelik fiziksel kastrasyon uygulamaları, hayvanlar en uygun yaşta iken uzman kişiler tarafından hayvanlara acı çektirmeden yerine getirilmelidir.

Buzağıların korunması için asgari standartları ortaya koyan 91/629/AET sayılı konsey direktifi OJ No C 76, 23. 3. 1987, s. 185.48 Buzağılar canlı hayvan olarak, Antlaşmanın II. Ekinde belirlenen ürünler listesine dahil edilmişlerdir.

Buzağı yetiştiriciliği tarımın ayrılmaz bir parçasıdır; tarımsal nüfusun bir kesimi için gelir kaynağıdır. Rekabet ev üretim koşullarını bozabilecek olan uygulamalar, buzağı üretiminde piyasa düzeninin bozulmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, üretimin rasyonel bir şekilde gelişmesini temin etmek üzere, besi buzağılarının ya da yetiştirilen buzağıların korunması için ortak asgari standartların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu alanda topluluk asgari standartları ortaya koymuştur.

Bu alandaki gelişmelerle ilgili olarak resmi hizmetlerin, üreticilerin, tüketicilerin ve diğer ilgililerin takibi gerekmektedir. Bu nedenle, buzağıların refahı ve bakımı barındırılması ve korunması için asgari standartlar ortaya konulmuştur.
Avrupa birliği mevzuatında ‘Buzağı’ altı aylığa kadar olan sığır cinsi hayvanları tarif etmektedir.
AB mevzuatı, Üye Devletlerin 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren dört yıllık bir geçiş dönemi için yeni inşa edilen ya da yeniden inşa edilen ve /veya ilk defa kullanıma açılan tüm işletmelerin en azından aşağıda verilen şartları karşılamaları şart koşulmuştur.

Buzağıların gruplar halinde barındırılması durumunda, her 150 kg canlı ağırlıkta olan buzağı için yeterli olmak üzere, kendi etraflarında dönebilmeleri, engellenmeden yatabilmelerinin sağlanması için, en azından 1,5 m2 boyutlarında, açık zemin boşluğunun ayrılmış olması gerekmektedir.

Bir haftalık olduktan sonra buzağıların tek kişilik yerlerde barındırılması yasaktır. Buzağıların ayrı bölmelerde ya da ahırlarda bağlamak suretiyle barındırılmaları durumunda, bölmeler ya da ahırların pencereli duvarlarının olması gerekmektedir ve genişlikleri 90 cm artı ya da eksi %10’dan daha küçük ya da omuz yüksekliğinin 0,80 katından küçük olmamalıdır. Altı buzağıdan az hayvanı olan işletmeler için bu standartlar geçerli değildir.

Sekiz haftalıktan büyük olan buzağılar, bir veteriner hekim tarafından tedavi görmesi amacıyla sağlığı ya da davranışları nedeniyle ayrı tutulmasının gerekli olduğu onaylanmadıkça, bireysel barınaklarda barındırılmamalıdırlar. Her bir buzağı için bireysel barınağın genişliği en azından ayaklar üzerinde durduğu zaman ölçülen omuz bölgesi yüksekliğine eşit olmalı ve uzunluğu da en azından burun ucu ile tuber ishiği (kalça kemiği)’nin arka köşesi arasındaki uzunluğun 1,1 ile çarpılması ile bulunan buzağının vücut uzunluğuna eşit olmalıdır.

Buzağılar için ayrı barınaklar (izole edilen hasta hayvanlar hariç) kesintisiz duvarlardan değil,buzağılar için doğrudan görsel ve fiziksel temasa izin veren delikli duvarlardan oluşmalıdırGruplar halinde barındırılan buzağılarda, her buzağı için ayrılan açık boşluk payı 150 kilogramdan düşük canlı ağırlığı olan her buzağı için enaz 1,5 m 2’ ye, canlı ağırlığı 150 kilogram ya da daha yüksek olan ancak 220 kilogramdan düşük olan buzağılar için en az 1,7 m 2’ ye ve canlı ağırlığı 220 kilogram ve daha yüksek olan buzağılar için en az 1,8 m 2’yeeşit olmalıdır. Ancak altıdan daha az sayıda buzağısı olan işletmeler annelerini emmesi için utulan buzağılar için yukarıda bahsedilen standartlar uygulanmamalıdır.

Avrupa Birliğinde yukarıda belirtilen standartlar, 31 Aralık 2006 tarihinden itibaren, yukarıda öngörülen tüm işletmelerde uygulanmaya başlanmıştır.

Buzağı barınakları

Buzağı barınaklarının inşası için kullanılan malzemeler hayvan refahı standartlarını karşılamalı. Özellikle bölmeler ve buzağıların temasta bulunabileceği donanım buzağılara zarar vermemelidir ve tam anlamıyla temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye elverişli olmalıdır.

Binaların yalıtım, ısıtma ve havalandırması; hava dolaşımının, toz seviyesinin, ısının, göreceli hava rutubetinin ve gaz konsantrasyonlarının buzağılar için zararlı olmayan sınırlar içerisinde tutulmasını temin etmelidir.

Buzağı refahı ve sağlığı için gerekli şart olan tüm otomatik ve mekanik donanım günde en az bir kere denetlenmelidir. Eksikliklerin ya da bozuklukların tespit edilmesi durumunda, bunlar bir an evvel giderilmeli ya da eğer mümkün ise, Buzağıların sağlığı ve refahın güvenceye alınması için eksiklik giderilene kadar, özellikle alternatif besleme metotları kullanılması ve tatminkar bir ortam sağlanması olmak üzere, uygun önlemler alınmalıdır.
Yapay bir havalandırma sisteminin kullanıldığı durumlarda, sistemin bozulması söz konusu olduğunda, buzağıların sağlığının ve refahının korunması için yeterli düzeyde havanın yenilenmesini temin edecek bir destekleyici sistem kurulmalı ve bozulma ile ilgili olarak hayvanların bakıcısını uyarmak üzere bir alarm sistemi temin edilmelidir.

Aydınlatma ve ışık

Buzağılar sürekli karanlıkta barındırılmamalıdır. Davranışsal ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Üye Devletlerdeki farklı iklim şartlar için uygun doğal ya da suni aydınlatmaya imkan tanıyan tertibat düzenlenmeli; suni aydınlatmanın kullanılması durumunda, en azından, normal olarak sabah 9.00 ile akşamüstü 5.00 arasında alınan doğal ışık süresine eş değer bir süre için çalışması gerekmektedir. Buna ilaveten, buzağıların herhangi bir zamanda muayene edilmesine izin verecek güçte, uygun olan bir ışıklandırmanın (sabit ya da taşınabilir) hazır olması gerekmektedir. Detay için ahır aydınlatmaları LİNK

Muayene ve kontrol

Barındırılan tüm buzağılar sahibi ya da hayvanlardan sorumlu olan kişi tarafından günde en az iki kere muayene edilmeli ve dışarıda barındırılan buzağılar ise günde en az bir kere incelenmelidir. Hasta ya da yaralı olabilecek herhangi bir buzağı gecikme olmadan uygun bir şekilde tedavi edilmeli ve besicinin bakımına cevap vermeyen herhangi bir buzağı için bir an önce, veteriner hizmeti sağlanmalıdır.

Gerekli olması durumunda, hasta ya da yaralı buzağılar, kuru, rahat altlığı olan uygun bir yerde izole edilmelidir. Buzağıların yerleşim bölgeleri, her bir buzağının herhangi bir zorluk olmadan yatabileceği, dinlenebileceği, ayağa kalkabileceği ve dışkı ve idrar yapabileceği bir şekilde inşa edilmelidir.

Buzağılar, süt ya da süt ikamesi ile beslenmeleri sırasında bir saatten uzun olmayan sürelerde bağlanabilen grup halinde barındırılan buzağılar istisna olmak koşuluyla, bağlanmamalıdırlar.

Koruyucu önlemler

Buzağılar için kullanılan barınaklar, ahırlar, alet ve donanım çapraz bulaşmayı ve hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını engellenmesi amacıyla, düzgün bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dışkı idrar ve yemek artıkları ile karışmış yemekler kokuyu asgariye indirgemek ve sinek ya da kemirgenler için cazip olmasını engellemek amacıyla gerekli sıklıklarda temizlenmelidir.

Zemin ve altlık

Zemin düz olmalı ayrıca, buzağıların yaralanmasını engellemek üzere, kaygan olmamalı ve zemin üzerinde ayakta dururken ya da yatarken buzağılarda yaralanmaya ya da acı çekmelerine neden olmayacak bir şekilde tasarlanmalıdır. Zeminlerin buzağıların boyutu ve ağırlığına uygun olmalı ve sert, düz yüzeyleri olmalıdır. Yatma alanı rahat, temiz ve uygun bir şekilde suyu akıtılmalı ve kuru olması sağlanmalı. İki haftalıktan küçük olan tüm buzağılar için uygun altlıklar sağlanmalıdır. Buzağı yatak ve altlıkları LİNK

Beslenme ve diyet

Buzağı yetiştirmek için sağlık durumunun ve refahı sağlanması için yaşlarına, ağırlıklarına ve davranışsal ve fizyolojik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygun bir diyet verilmelidir. Bu yaklaşımla, gıdaları asgari 4,5 mmol/litre düzeyinde ortalama kan hemoglobinini temin etmek üzere yeterli ölçüde demir ihtiva etmeli ve iki haftadan büyük her buzağı için, yaşları sekiz ila 20 haftalar arasında iken, asgari günlük miktarı 50g.’dan 250 g.’a arttırılacak şekilde, lifli gıdadan oluşan bir günlük rasyon verilmelidir. Buzağılara ağızlık takılmamalıdır.

Tüm buzağılar gün de en az iki kere beslenmelidirler. Buzağıların gruplar halinde barındırıldığı ve ad libitum ya da otomatik bir besleme sistemi ile beslenmedikleri durumlarda, her buzağının, gruptaki diğer buzağılarla aynı oranda gıdaya ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
İki haftalıktan büyük olan tüm buzağıların yeterli miktarlarda taze suya erişimleri olmalıdır ya da başka sıvıları tüketerek günlük sıvı alımı ihtiyaçlarını karşılayabilmelidirler. Ancak, sıcak hava koşullarında ya da hasta olan buzağılar için, her zaman taze içme suyunun hazır olması gerekmektedir.
Besleme ve sulama donanımı buzağıların yemlerinin ve sularının kontamine olmasını asgariye indirgeyecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, yerleştirilmesi ve saklanması gerekmektedir.
Her buzağının doğumdan sonra en kısa süre içerisinde ve her koşulda, yaşama geldikten sonra ilk altı saat içerisinde sığır cinsi hayvan kolostrumu – ilk sütü/ağızlık alması gerekmektedir.

Bir cevap yazın